ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Εξειδικευμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

  (Ενημερωμένο) Κ.Φ.Α.Σ. -

Χρηστικό βοήθημα για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
Ο Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις και την ερμηνευτική

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven
Ημερομηνία ενημέρωσης: 25.1.2013 (με τον νόμο 4110/2013)
Σημείωση: Στο τέλος κάθε παραγράφου αρχικά είχαν ενσωματωθεί τα εδάφια εκείνα της αιτιολογικής έκθεσης του ν.4093/2012 που αφορούσαν τις παραγράφους αυτές. Μετά την κοινοποίηση της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Φ.Α.Σ. (σ.σ. 7.1.2013), προστέθηκαν και τα εδάφια της ερμηνευτικής εγκυκλίου που αφορούσαν τις ίδιες παραγράφους. Επίσης, έχουν ενσωματωθεί και οι διατάξεις εκείνες του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), οι οποίες μνημονεύονται στον νέο Κ.Φ.Α.Σ. και ισχύουν ακόμη σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος, προστέθηκε ένα χρηστικό ευρετήριο περιεχομένων με υπερσυνδέσεις, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους συναδέλφους στην άμεση αναζήτηση των θεμάτων που τους ενδιαφέρουν. Με τον τρόπο αυτόν έχετε στη διάθεσή σας έναν πλήρη και εύχρηστο οδηγό για τη μελέτη του Κ.Φ.Α.Σ.. 

 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΠεριεχόμενα
Άρθρο 1:Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
Παράγραφος 1: Υπόχρεα ημεδαπά πρόσωπα 
Παράγραφος 2: Υπόχρεα αλλοδαπά πρόσωπα

Άρθρο 2: Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών
Παράγραφος 1Οριοθέτηση περιεχομένου βιβλίων και στοιχείων 
Παράγραφος 2Γλώσσα και νόμισμα τήρησης βιβλίων και στοιχείων
Παράγραφοι 3, 4, 6 και 8Δικαιολογητικά εγγραφών – Συγχώνευση βιβλίων και στοιχείων – Υποχρεώσειςχρήσης λογισμικού των επιχειρήσεων 
Παράγραφος 5Ηλεκτρονικό τιμολόγιο – Έκδοση και λήψη αυτού - Διασφάλιση τηςαυθεντικότητας και ακεραιότητας του περιεχομένου των τιμολογίων 
Παράγραφος 7Ενημέρωση των βιβλίων σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή μη λειτουργίας τουλογισμικού

Άρθρο 3: Εξαιρέσεις - Απαλλαγές 
Παράγραφος 1Υποχρεώσεις Δημοσίου και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρακ.λπ.
Παράγραφος 2Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 

Άρθρο 4: Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων
Παράγραφος 1: Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά)
Παράγραφος 2Ειδική ένταξη στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ κατηγορίας)
Παράγραφος 3:Ειδική ένταξη στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β΄ κατηγορίας)
Παράγραφος 4: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδα
Παράγραφος 5 Όρια ένταξης σε κατηγορία βιβλίων
Παράγραφος 6 Προαιρετική τήρηση βιβλίων ανώτερης κατηγορίας
Παράγραφοι 7 έως 12Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ κατηγορίας) 
Παράγραφοι 13 και 14Υποχρεώσεις υπόχρεων που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
Παράγραφος 15.Υποχρεώσεις υποκαταστημάτων με αυτοτελή ή εξηρτημένη λογιστική.
Παράγραφοι 16 έως 21:Τήρηση απλογραφικών βιβλίων.
Παράγραφος 22: Βιβλία υποκαταστήματος
Παράγραφος 23: Πρόσθετες υποχρεώσεις ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων


Άρθρο 5: Δελτίο Αποστολής 
Παράγραφοι 1, 2 και 3Περιπτώσεις έκδοσης Δελτίου Αποστολής – Υπόχρεοι σε έκδοση 
Παράγραφος 4Έκδοση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής 
Παράγραφος 5:Περιεχόμενο Δελτίου Αποστολής 
Παράγραφος 6Μοναδικότητα του δελτίου αποστολής ως συνοδευτικού εγγράφου Αποστολήαγαθών από μη υπόχρεο σε έκδοσή του 
Παράγραφος 7Διάρκεια του Δελτίου Αποστολής 
Παράγραφος 8Εξαιρέσεις από την έκδοση δελτίου αποστολής


Άρθρο 6Τιμολόγηση Συναλλαγών
Παράγραφος 1Έκδοση τιμολογίων – Υπόχρεοι 
Παράγραφος 2Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών 
Παράγραφος 3Τιμολόγιο επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων 
Παράγραφος 4Έκδοση τιμολογίου από Δημόσιο, ΝΠΔΔ και λοιπά πρόσωπα μηκερδοσκοπικού χαρακτήρα 
Παράγραφος 5Αγορά αγαθών από ιδιώτη – Απόδειξη της συναλλαγής - Αντιμετώπιση μηέκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης τιμολογίων 
Παράγραφος 6Τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων
Παράγραφος 7Έκδοση εκκαθαρίσεων 
Παράγραφος 8Αγορά αγαθών – Λήψη υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου 
Παράγραφοι 9, 10 και 11Περιεχόμενο τιμολογίου
Παράγραφος 12Τιμολόγιο αντιπροσώπου οίκου εξωτερικού
Παράγραφος 13Πιστωτικό τιμολόγιο 
Παράγραφοι 14 και 15Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 
Παράγραφοι 16,17,18:Στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγιαΑνάθεση τιμολόγησης – Αυτοτιμολόγηση,Τύπος εγγράφων, μηνυμάτων κλπ, που επέχουν θέση τιμολογίου 


Άρθρο 7Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 
Παράγραφος 1Περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών 
Παράγραφοι 2 και 3Περιεχόμενο απόδειξης λιανικής συναλλαγής και απόδειξης επιστροφήςλιανικής συναλλαγής
Παράγραφος 4Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών 
Παράγραφοι 5, 6: Έκδοση άλλων εγγράφων που περιλαμβάνουν το περιέχομενο των αποδείξεωνλιανικών συναλλαγών Ανάθεση της έκδοσης εισιτηρίων σε τρίτο 


Άρθρο 8:Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπόν Συναλλαγών 
Παράγραφοι 1 έως 10:Έγγραφα μεταφοράς και Διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς 
Παράγραφος 11Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής αντί φορτωτικής 
Παράγραφος 12Απόδειξη αυτοπαράδοσης 
Παράγραφος 13Απόδειξη δαπάνης Δώρα έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ 

Άρθρο 9:Διασφάλιση συναλλαγών και διαφύλαξη δεδομένων 
Παράγραφος 1:Θεώρηση και σήμανση φορολογικών στοιχείων
Παράγραφος 2Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων
Παράγραφος 3Φύλαξη βιβλίων και στοιχείων 
Παράγραφοι 4,5,6: Διαφύλαξη τιμολογίωνΧρόνος διαφύλαξηςΔιαφύλαξη φορολογικών στοιχείων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης 
Παράγραφος 7Μη εκτύπωση αθεώρητων βιβλίων 


Άρθρο 10:Διασταυρώσεις και απόδειξη συναλλαγών 
Παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση 
Παράγραφος 6Απόδειξη συναλλαγών 
Παράγραφοι 7, 8: Υποχρέωση αναγραφής στοιχείων συναλλασσομένων σε τραπεζικάπαραστατικά - Βάρος απόδειξης συναλλαγών 

Άρθρο 11Εξουσίες Φορολογικής Αρχής 
Παράγραφοι 1 και 2Απαλλαγές από ορισμένες υποχρεώσεις του ΚΦΑΣ – Αρμοδιότηταχορήγησής τους 
Παράγραφος 2Δικαιώματα προϊσταμένου ΔΟΥ 

Άρθρο 12Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 13Θέση σε ισχύ 

Άρθρο 14Μεταβατικές διατάξεις 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ